Rodzice wraz z uczniami i nauczycielami tworzą środowisko szkolne działające

na rzecz stałego budowania i doskonalenia warunków kształcenia i wychowania. Dla każdego z wymienionych wyżej podmiotów ustawodawca przewidział możliwości zrzeszania się i wypowiadania w sprawach szkoły. Jednym z tych podmiotów jest Rada Rodziców, której status wpisuje się w strukturę organów naszej szkoły. Rada Rodziców zajmuje się m.in.:

corocznym opiniowaniem Programu Profilaktyczno-Wychowawczego i dni wolnych zajęćdydaktycznych, zgłaszaniem wniosków do dyrekcji szkoły związanych z działaniami dydaktycznymi oraz zbieraniem i dystrybucją funduszy wspierających dzieci uczęszczającego do naszej szkoły.

Na pierwszym zebraniu tej jesieni zostali wyłonieni:

  • Przewodnicząca – DOMINIKA BRYCH
  • Zastępca Przewodniczącej – ROMAN NOWAK
  • Skarbnik - PAULINA WUJEWSKA
  • Sekretarz - WERONIKA WYRWICKA-CYTAWA

Z powyższymi osobami można swobodnie kontaktować się poprzez Librusa, a wszystkie wnioski o pomoc finansową najlepiej przesyłać do Przewodniczącej.

Rada Rodziców ma za zadanie wspierać wydatki związane z kształceniem i wychowaniem. Z tego powodu zbieramy składki wysokości 50zł od ucznia, w przypadku rodzeństwa uczęszczającego do naszej szkoły, każde następne dziecko ma 50% zniżki.

Pieniądze prosimy wpłacać do klasowych skarbników, który później przekazują całość na konto Rady Rodziców:

06 1020 4027 0000 1502 1635 9515

Na co przeznaczamy zgromadzone środki finansowe?

 

Ustawa wskazuje, że jedynym celem, na jaki można wydatkować zebrane środki finansowe, jest „wspieranie działalności statutowej”. Należy przez to rozumieć wspieranie celów i zadań szkoły jako instytucji oświatowo-wychowawczej zajmującej się kształceniem i wychowaniem, np. dofinansowanie.:

  • udziału dzieci w wycieczkach szkolnych,
  • kosztów dojazdu, zakwaterowania, wpisowego w pozaszkolnych konkursach, w których dziecko uczestniczy,
  • nagród dla uczniów,
  • imprez szkolnych,
  • zakupu ponadstandardowego wyposażenia szkoły, ponadstandardowych środków dydaktycznych.

W roku szkolnym 2021/2022 dzięki Waszym wpłatom udało się nam sfinansować:

1) Dofinansowanie książek z okazji pasowania na pierwszoklasistę , w kwocie 1520 zł.

2) Dofinansowanie basenu jednej z uczennic klas drugich ze względu na trudne warunki finansowe rodziny, w kwocie 700 zł.

3) Dofinansowanie wyjazdu szkolnej reprezentacji w Finale Wojewódzkim w Sztafetowych Biegach Przełajowych, w kwocie 1000 zł.

4) Pomoc w zbiórce dla pogorzelców na Dębcu - tragedia dotknęła wówczas rodzinę jednej z naszych uczennic i Rada Rodziców wsparła zbiórkę w kwocie 1500 zł.

5) Na początku roku klasa 2a (obecna 3a) odwiedziła wystawę poznańskiego artysty, Noriakiego. Dzieci brały udział w projekcie artystycznym - zachęcone przez wychowawcę, stworzyły na lekcjach swoje własne dzieła - inspirowane pracami Noriakiego. Została zorganizowana wystawa prac, a Rada Rodziców dofinansowała w kwocie 500 zł wydrukowanie albumów z pracami dla uczniów, szkoły i samego artysty.

6) Dofinansowanie wysokości 100zł na drobne nagrody dla 9 uczniów biorących udział w konkursie recytatorskim „Łamijęzyki –wiosenne wierszyki”

7) Przekazanie świetlicy szkolnej 300zł na zakup: gry planszowej Super Farmer, skakanek, miękkich piłek, kredy, akcesoriów przydatnych do aktywnego spędzania czasu na szkolnym podwórku.

8) Dofinansowanie nagród w konkursie recytatorskim i czytelniczo-plastycznym organizowanym przez szkolnych bibliotekarzy.

9) Dofinansowanie wyjazdów na zieloną szkołę dla 2 uczniów, których rodzice zgłosili się o pomoc ze względu na ciężką sytuację materialną, w kwocie 800zł.

10) Dofinansowanie Balu 8 klas, który odbył się 10 czerwca 2022 w naszej szkole. Wnioskowano o kwotę 1 500 zł (300 zł dla każdej z klas), którą przeznaczono na zakup jedzenia i picia na bal oraz pokrycie kosztów DJ-a. Przedstawiciele Rady Rodziców, rodzice uczniów klas 8 brali czynny udział w organizacji balu.

11) Wychowankowie naszej szkoły zajęli pierwsze miejsce w Finale Wojewódzkim w piłce nożnej. Uczniowie z dumą reprezentowali naszą szkołę w Finale Ogólnopolskim, 20-23.06.2022 w Głuchołazach. Wyjazd został wsparty przez Radę w kwocie 1000zł.

12) Dofinansowanie realizacji Projektu Przyrodniczego pod koniec roku szkolnego. Ostatnie dni szkolne to w naszej szkole to dni projektowe. W jednym z nich realizowano tematykę przyrodniczą. W ramach tego projektu przeprowadzono międzyklasowy konkurs Młody Einstein, a uczniowie wykonywali zadania w klasach. Dofinansowanie 200 zł zostało przeznaczone na zakup papieru oraz słodyczy na nagrody dla uczestników.

13) Sfinansowanie produktów potrzebnych do zorganizowania stoisk na Festynie Rodzinnym w kwocie 500 zł.

14) Rada Rodziców brała czynny udział w organizowaniu Festynu Rodzinnego w dniu 4 czerwca 2022, jedną z atrakcji była Wielka Loteria Fantowa oraz Kawiarenka. Cały dochód został przeznaczony na zakup nagród książkowych na zakończenie roku szkolnego dla uczniów o wyróżniających się wynikach w nauce.

15) Skarbnik Rady Rodziców wspomaga też szkołę w monitorowaniu i realizacji opłat za naukę pływania dla uczniów klas 2 i 3.

Mamy nadzieję, że w tym roku szkolnym przeróżnych inicjatyw, a co za tym idzie wniosków o dofinansowania będzie więcej i Rada Rodziców będzie miała jeszcze częściej okazję do wspomagania naszej szkolnego społeczności.