Informacje ogólne

Egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone ‎w podstawie programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do wybranych przedmiotów ‎nauczanych w klasach I–VIII.

Wyjątkowo – w 2022 r. – podobnie jak w roku ubiegłym egzamin ósmoklasisty będzie obejmował wiadomości i umiejętności określone w wymaganiach egzaminacyjnych,  zawierających ograniczony zakres podstawy programowej.

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.

Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych:

  • matematyki,
  • języka polskiego,
  • języka obcego nowożytnego.

Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania:

  • pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem,
  • w przypadku egzaminu z matematyki również linijkę. ‎

Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.‎

Kalendarz egzaminacyjny

W 2021 r. egzamin ósmoklasisty odbywa się w maju. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie ‎przystąpi do egzaminu w tym terminie, przystępuje do niego w czerwcu.‎

TERMIN GŁÓWNY

Przedmiot

Data

Czas trwania egzaminu

Język polski

24 maja, godz. 9.00

120 min

Matematyka

25 maja , godz. 9.00

100 min

Język angielski/niemiecki

26 maja, godz. 9.00

90 min

TERMIN DODATKOWY

Język polski

13 czerwca, godz. 9.00

120 min

Matematyka

14 czerwca, godz. 9.00

100 min

Język angielski/niemiecki

15 czerwca, godz. 9.00

90 min


Zadania na egzaminie ósmoklasisty

W arkuszu egzaminacyjnym ‎z każdego przedmiotu znajdą się zarówno zadania ‎zamknięte (tj. takie, w których uczeń wybiera jedną odpowiedź
z kilku podanych), jak i zadania otwarte (tj. takie, w których uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź). ‎

Wyniki i zaświadczenia

W 2022 r. uczniowie poznają swoje wyniki 1 lipca, natomiast 8 lipca każdy uczeń otrzyma zaświadczenie o szczegółowych ‎wynikach egzaminu ósmoklasisty. Na zaświadczeniu podany będzie wynik procentowy oraz wynik na skali ‎centylowej dla egzaminu z każdego przedmiotu.

Wynik procentowy to odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które uczeń ‎zdobył za zadania z danego przedmiotu. ‎

Wynik centylowy to odsetek liczby ósmoklasistów (zaokrąglony do liczby całkowitej), którzy ‎uzyskali z egzaminu z danego przedmiotu wynik taki sam lub niższy niż zdający. ‎

Załączniki:

Przykładowe arkusze: zobacz

Więcej informacji dotyczących egzaminu ósmoklasisty znajduje się na stronie CKE (www.cke.gov.pl).


Jak radzić sobie ze stresem egzaminacyjnym? Materiał dla ósmoklasistów (pobierz 💾)