Informacje ogólne

Egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone ‎w podstawie programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do wybranych przedmiotów ‎nauczanych w klasach I–VIII.

Wyjątkowo – w 2021 r. – egzamin ósmoklasisty będzie obejmował wiadomości i umiejętności określone w wymaganiach egzaminacyjnych,  zawierających ograniczony zakres podstawy programowej.

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.

Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania:

  • pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem,
  • w przypadku egzaminu z matematyki również linijkę. ‎

Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.‎

Kalendarz egzaminacyjny

W 2021 r. egzamin ósmoklasisty odbywa się w maju. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie ‎przystąpi do egzaminu w tym terminie, przystępuje do niego w czerwcu.‎

TERMIN GŁÓWNY

Przedmiot

Data

Czas trwania egzaminu

Język polski

25 maja, godz. 9.00

120 min

Matematyka

26 maja , godz. 9.00

100 min

Język angielski

27 maja, godz. 9.00

90 min

TERMIN DODATKOWY

Język polski

16 czerwca, godz. 9.00

120 min

Matematyka

17 czerwca, godz. 9.00

100 min

Język angielski

18 czerwca, godz. 9.00

90 min


Zadania na egzaminie ósmoklasisty

W arkuszu egzaminacyjnym ‎z każdego przedmiotu znajdą się zarówno zadania ‎zamknięte (tj. takie, w których uczeń wybiera jedną odpowiedź
z kilku podanych), jak i zadania otwarte (tj. takie, w których uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź). ‎

Na stronie internetowej CKE (www.cke.gov.pl, w zakładce poświęconej egzaminowi ósmoklasisty) dostępne są:

  • informatory o egzaminie ósmoklasisty,
  • przykładowe arkusze egzaminacyjne,
  • arkusze egzaminu próbnego,
  • arkusze wykorzystane do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty.

Wyniki i zaświadczenia

W 2021 r. uczniowie poznają swoje wyniki 2 lipca, natomiast 9 lipca każdy uczeń otrzyma zaświadczenie o szczegółowych ‎wynikach egzaminu ósmoklasisty. Na zaświadczeniu podany będzie wynik procentowy oraz wynik na skali ‎centylowej dla egzaminu z każdego przedmiotu.

Wynik procentowy to odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które uczeń ‎zdobył za zadania z danego przedmiotu. ‎

Wynik centylowy to odsetek liczby ósmoklasistów (zaokrąglony do liczby całkowitej), którzy ‎uzyskali z egzaminu z danego przedmiotu wynik taki sam lub niższy niż zdający. ‎

Załączniki: