Koncepcja i definicja szkoły promującej zdrowie

Podstawą koncepcji SzPZ są założenia promocji zdrowia, zgodnie z którymi promocja zdrowia w szkole to wszelkie działania podejmowane w celu ochrony i poprawy zdrowia wszystkich członków społeczności szkolnej.

 

Istotą SzPZ jest całościowe podejście do promocji zdrowia w szkole (ang. whole school approach to health promotion), które jest znacznie szersze niż realizacja programów edukacyjnych dotyczących różnych aspektów zdrowia.

Definicja szkoły promującej zdrowie:

Szkoła promująca zdrowie to szkoła, która we współpracy z rodzicami uczniów i społecznością lokalną:

  • systematycznie i planowo tworzy środowisko społeczne i fizyczne sprzyjające zdrowiu i dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej,
  • wspiera rozwój kompetencji uczniów i pracowników w zakresie dbałości o zdrowie przez całe życie.

szkola promujaca zdrowie

Szkoła Podstawowa nr 21 w Poznaniu od wielu lat jest miejscem, w którym wszyscy członkowie jej społeczności:

  • podejmują wspólne działania dla poprawy swego zdrowia i samopoczucia
  • uczą się jak zdrowiej żyć i tworzyć zdrowe środowisko
  • zachęcają innych do podjęcia podobnych działań

Od roku 2011 SP21 posiada Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie i należy do wojewódzkiej sieci Szkół Promujących Zdrowie.

W roku 2018 nasza szkoła uzyskała Krajowy Certyfikat "Szkoły Promującej  Zdrowie".

spz certyfikat

Kilka słów o sieci Szkół Promujących Zdrowie w Polsce

Program Szkoła Promująca Zdrowie (SzPZ) realizowany jest w Polsce od 1991 r. Popularyzację idei SzPZ rozpoczęto od trzyletniego projektu pilotażowego (1992-1995) pn.: „Szkoła Promująca Zdrowie”, zainicjowanego przez WHO/EURO, realizowanego pod kierunkiem prof. dr hab. Barbary Woynarowskiej.

Projekt ten spowodował oddolne działania  szkół, zgodne ze strategią opracowaną w czternastu  tzw. szkołach projektowych oraz tworzenie sieci szkół promujących zdrowie na różnych poziomach. Pierwszą sieć utworzono w 1992 r. w byłym woj. ciechanowskim.

W ramach upowszechniania programu stworzono strukturę wspierającą rozwój sieci SzPZ − utworzono Zespół ds. Promocji Zdrowia w Szkole, powołano Krajowego Koordynatora ds. promocji zdrowia w szkole oraz wojewódzkich koordynatorów.

Aktualnie we wszystkich województwach istnieją sieci Szkół Promujących Zdrowie.

Do wojewódzkich sieci SzPZ należą obecnie, poza szkołami różnych typów, inne placówki oświatowo-wychowawcze, takie jak: przedszkola, bursy, domy wczasów dziecięcych.

Aktualna liczba przedszkoli, szkół i innych placówek oświatowych w sieci w Polsce (stan na grudzień 2022 r.)

Województwo

Liczba przedszkoli, szkół i innych placówek oświatowych w sieci

   

Dolnośląskie

140

Kujawsko-pomorskie

26

Lubelskie

112

Lubuskie

165

Łódzkie

307

Małopolskie

341

Mazowieckie

130

Opolskie

81

Podkarpackie

326

Podlaskie

63

Pomorskie

339

Śląskie

488

Świętokrzyskie

110

Warmińsko-mazurskie

111

Wielkopolskie

134

Zachodniopomorskie

161