Regulamin korzystania z podręczników w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Poznaniu

§ 1
Zasady ogólne

1. Podręczniki (również nośniki elektroniczne dołączone do podręczników) stanowią własność Szkoły.
2. Podręczniki opatrzone są nadanym numerem ewidencyjnym i pieczątką biblioteki szkolnej.
3. Do użytkowania podręczników stanowiących własność Szkoły uprawnieni są wszyscy uczniowie, którzy rozpoczęli naukę w klasie I, II, III, IV, V, VI i VII w roku szkolnym 2017/2018.

§ 2
Udostępnianie podręczników

1. Wypożyczanie podręczników odbywa się na początku każdego roku szkolnego.
2. Podręczniki są wypożyczane na okres jednego roku szkolnego, z wyłączeniem wakacji.
3. Wychowawca ma obowiązek na pierwszym zebraniu z rodzicami zebrać podpisy rodziców pod oświadczeniem o treści „Oświadczam, że znam regulamin korzystania przez uczniów z podręczników wypożyczonych przez szkołę. Jednocześnie potwierdzam przyjęcie odpowiedzialności za korzystanie przez moje dziecko z podręczników”.
4. Wszystkie podręczniki podlegają zwrotowi na tydzień przed wyznaczonym dniem zakończenia roku szkolnego.

§ 3
Zasady odpowiedzialności za wypożyczone podręczniki

1. Uczniowie i rodzice zobowiązani są do dbania o wypożyczone podręczniki, w szczególności:
- wyposażenia podręczników w zdejmowane okładki,
- nie dokonywania jakichkolwiek wpisów i notatek w podręcznikach,
- zgłaszania wychowawcy wszelkich uszkodzeń podręczników (np. rozdarcie, zalanie stron) celem niezwłocznego naprawienia przez bibliotekarza.
2. Uczeń, który w trakcie roku szkolnego zmienia szkołę, jest zobowiązany oddać do biblioteki szkolnej wypożyczone podręczniki.
3. W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręcznika rodzic dziecka jest zobowiązany zakupić nowy i zwrócić w terminie wskazanym w § 2 pkt 4.
4. Przez zniszczenie podręcznika rozumie się umyślne lub nieumyślne spowodowanie wady fizycznej, która uniemożliwia jego dalsze wykorzystanie.

§ 4
Postanowienia końcowe

1. Uczniowie, rodzice i nauczyciele są zobowiązani do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i stosowania się do zawartych w nim postanowień.
2. Organem uprawnionym do zmiany Regulaminu jest dyrektor Szkoły.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2016 roku.