DOKUMENTY WYMAGANE OD SZKÓŁ PROMUJĄCYCH ZDROWIE

DOKUMENT I

PLAN DZIAŁAŃ SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE

2016/17

 WSTĘP

 1. Diagnoza potrzeb :

Diagnoza została przeprowadzona w oparciu o obserwacje, ankiety oraz wywiady z uczniami, nauczycielami i pracownikami szkoły, a także o sugestie rodziców.

Problemy:

 • uczniowie zbyt często piją słodkie, gazowane, sztucznie barwione napoje i soki
 • uczniowie stosują cyberprzemoc wobec swoich  kolegów i koleżanek

2    Wybór problemu priorytetowego:

problem priorytetowy: uczniowie zbyt często piją słodkie, gazowane, sztucznie barwione napoje i soki

 1. Uzasadnienie wyboru problemu priorytetowego:

Kontynuujemy działania związane z problemem priorytetowym, gdyż nie uzyskaliśmy jeszcze zadowalających wyników. Pragniemy w tym roku szkolnym nadal zachęcać dzieci oraz całą społeczność szkolną (rodziców, nauczycieli, pracowników szkoły) do picia wody w czasie pobytu w szkole oraz w domu i ograniczania spożywania wysokosłodzonych napojów.

 1. Przyczyny istnienia problemu priorytetowego :
 • szeroki dostęp do napojów
 • niski koszt produktu
 • wpływ reklam telewizyjnych z udziałem osób ważnych dla dzieci w wieku szkolnym (np. sławni piłkarze reklamują pepsi lub colę)
 • różnorakie smaki napojów kojarzące się np. z ulubionym owocem
 • namiastka słodkiej przekąski
 • postawa rodziców

 

 1. Rozwiązania dla usunięcia problemu priorytetowego :
 • Przekazywanie wiedzy na temat zalet wody i jej wyższości nad gazowanymi napojami oraz wysokosłodzonymi soczkami (m.in. prelekcje, szkolenia)
 • Stwarzanie możliwości do pokonywania problemu (m.in. ogólnodostępne źródełka wody na korytarzach, woda dla pracowników)
 • Wspólne działania społeczności szkolnej w celu uzyskania sukcesu (m.in. projekty szkolne, konkursy, warsztaty)

PLAN PRACY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE    2016/2017

Problem priorytetowy: dzieci zbyt często piją słodkie, gazowane, sztucznie barwione napoje i soczki.

Cel:  Zachęcić  dzieci do picia wody  w szkole i w domu.    

Kryterium sukcesu:  co najmniej  60%  dzieci stwierdzi, że pije wodę codziennie  (w szkole lub w domu)  i co najmniej 40% ogranicza spożywanie innych napojów

 

Zadanie

Kryterium sukcesu

Metody realizacji, termin realizacji

Wykonawcy/osoby odpowiedzialne

Środki/zasoby

Monitorowanie,

(termin, osoba)

Sposób sprawdzenia wykonania zadania

Co wskaże?

Jak sprawdzimy?

Kto i kiedy sprawdzi?

Zorganizowanie imprezy środowiskowej "Bieg po zdrowie"

(zachęcanie do spożywana wody)

W imprezie weźmie udział 50% uczniów, 50% rodziców oraz 90% nauczycieli

24.09.16 (sobota)

biegi uliczne, uczestnicy otrzymują wodę

D. Maćkowiak, nauczyciele wf,

rodzice

Woda butelkowana

Szkolny zespół promocji zdrowia (od 01.09.- 24.09)

 

Liczba uczestników biegów ulicznych oraz imprezy, a także ilość wypitej  wody

 

Listy uczestników,

Fotorelacja na stronie internetowej szkoły

D. Maćkowiak

24.09.16

"Wybieram wodę" - udział w ogólnopolskim programie edukacyjnym

Ponad 50% dzieci chętnie pije wodę w czasie przerw, zaangażowanie podczas warsztatów, udział w konkursie

 

Zajęcia warsztatowe, październik -grudzień

D. Maćkowiak

M .Ratajczyk

 

Materiały edukacyjne przesłane przez twórców programu, materiały własne, woda butelkowana

 

D.Maćkowiak,

wrzesień- grudzień 2016

Liczba uczniów biorących udział w programie oraz konkursie

Wykaz klas uczestniczących  w programie, zdjęcia i informacje na szkolnej stronie internetowej, wywiady z uczniami

D.Maćkowiak

Grudzień 2016

Współpraca z lokalnymi przedszkolami "Wesoła Stacyjka" oraz "Mali Przyrodnicy"

 

(Wesoła Stacyjka jest przedszkolem należącym do sieci SzPZ)

Dzieci piją codziennie wodę podczas pobytu w przedszkolu (szklaneczka wody na zdrowie)

Warsztaty dla przedszkolaków pod kierunkiem uczniowskiego zespołu ds zdrowia,

degustacja wód mineralnych,

konkurs rodzinny dla przedszkolaków z przedszkoli dębieckich

listopad - marzec

 

D. Maćkowiak

K.Szubielski

artykuły papiernicze prezentacje multimedialne, puzzle, kolorowanki, wycinanki, woda butelkowana

 

 

D. Maćkowiak

 

Ilość zakupionej  oraz ilość spożytej wody

Wywiad z nauczycielami przedszkola

D. Maćkowiak

 Listopad- marzec 2017

Zorganizowanie warsztatów plastycznych dla zerówki

"Woda to życie"

 

Prace plastyczne odzwierciedleniem  zrozumienia roli wody w diecie człowieka

 

Warsztaty plastyczne,

Listopad - grudzień

J.Myślińska

Materiały plastyczne, papiernicze,

woda

Joanna Myślińska

Wystawa prac

Wywiad z nauczycielem zerówki, wywiad z dziećmi

J. Myślińska, D.Maćkowiak,

grudzień

Zorganizowanie warsztatów plastycznych dla dzieci przebywających w świetlicy szkolnej "Piję wodę, bo to zdrowe"

Zaangażowanie co najmniej 75% dzieci "świetlicowych"

Warsztaty dydaktyczno-plastyczne

M.Karpus

Materiały piśmienne, kubeczki plastikowe,

Woda butelkowana

M.Karpus

Wystawa prac  - kolorowe kubeczki oraz rysunki

Lista obecności dzieci, Ilość wykonanych prac

M.Karpus

D.Maćkowiak

Przygotowanie i realizacja projektu szkolnego "Święto wody"

Zaangażowanie co najmniej 75% liczby uczniów

Metoda projektu-

zadania: wzmacnianie postaw prozdrowotnych, zachęcanie do spożywania wody i ograniczania słodzonych napojów,

konkurs fotograficzny, plastyczny, informatyczny,

happening (ulice Dębca)

1-22 marca 2017

Szkolny zespół promocji zdrowia, wychowawcy

Materiały papiernicze,  fotograficzne, multimedialne,

ulotki, transparenty

Szkolny zespół promocji zdrowia, wychowawcy

Zaangażowanie uczniów (ilość i jakość prac uczniowskich)

Wystawy prac, prezentacja efektów pracy, informacje na stronie internetowej szkoły oraz facebooku

Szkolny zespół promocji zdrowia,

22 marca 2017

Zorganizowanie wycieczki do Aquanetu

Zaangażowanie i zrozumienie treści warsztatów

bezpośrednia obserwacja, warsztaty, pokaz

wrzesień- październik

G.Kośmicka

E.Szajek

M.Dykiert

A.Darul

 

Materiały edukacyjne Aquanetu

G.Kośmicka

kary pracy uczniów

Karty wycieczek,

poprawność kart pracy uczniów

G.Kośmicka,

październik

Zorganizowanie spotkania z dietetykiem

 dla rodziców oraz  szkolenia dla nauczycieli

"Zalety wody i jej rola w diecie człowieka"

Co najmniej 75% rodziców oraz nauczycieli pozytywnie oceni przekazane treści i zaopiniuje pozytywnie tegoroczny cel  SzPZ

Pogadanka na temat zawartości cukru w napojach i sokach, wpływie cukru na masę ciała, stan uzębienia oraz ogólny stan zdrowia; zalety wody i jej rola w diecie człowieka,

26 stycznia 2017

K.Szubielski,

M. Rychter

G.Kośmicka

Prezentacja multimedialna, ulotki i materiały edukacyjne

 

Krzysztof Szubielski

Ilość osób uczestniczących w spotkaniu

oraz wynik ankiet

ankiety

Krzysztof Szubielski

26 stycznia 2017

Przygotowanie prezentacji multimedialnej  i przeprowadzenie prelekcji dla uczniów "Rola wody w diecie człowieka"

 

75% uczniów zrozumie zagadnienie i zaakceptuje podane treści

Prelekcje dla uczniów,

listopad - marzec

Szkolny zespół promocji zdrowia oraz wychowawcy

Prezentacja multimedialna

Szkolny zespół promocji zdrowia

Zaangażowanie uczniów, wyniki ankiet

ankiety

L.Tórz

listopad - marzec

Spotkania z pielęgniarką szkolną

(uczniowie oraz rodzice)

"Woda i jej znaczenie w życiu codziennym"

Co najmniej 75% dzieci przestrzega higieny osobistej

Pogadanki na temat roli wody w życiu człowieka  (woda do mycia, woda do picia)

oraz

przegląd higieny ucznia)

kwiecień

pielęgniarka

 

Plakaty, plansze

pielęgniarka

 

Ilość przebadanych uczniów

Raport z przeglądów higieny uczniów

G.Kośmicka

kwiecień-maj