REGULAMIN PRZYJMOWANIA DZIEC DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 21

1. Pierwszeństwo przyjęcia do świetlicy mają dzieci rodziców/ opiekunów prawnych/ pracujących. Do świetlicy szkolnej przyjmowane są dzieci z klas 0-III. W wyjątkowych sytuacjach przyjmowane są dzieci z klas IV/ gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami oraz z powodu sytuacji rodzinnej dziecka
2. Warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy jest złożenie wypełnionej karty przyjęcia dziecka - w Świetlicy szkolnej oraz dostarczenie zaświadczenia potwierdzającego zatrudnienie. Karty zgłoszenia można pobrać u nauczycieli świetlicy lub u wychowawcy klasy.
3. Świetlica przygotowała 100 miejsc świetlicowych. O ilości miejsc świetlicowych decyduje organ prowadzący szkołę. (W świetlicy tworzone są grupy wychowawcze, które nie przekraczają 25 wychowanków.)
4. O przyjęciu dzieci  do świetlicy szkolnej decyduje Komisja w składzie: dyrektor szkoły, kierownik świetlicy, wychowawcy świetlicy.
5. W przypadku nieusprawiedliwionej dłuższej nieobecności dziecka (ponad miesiąc) nastąpi automatyczne skreślenie z listy dzieci świetlicowych.
6. W wolne miejsce zostanie wpisane dziecko z listy oczekujących.