REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr2 w Poznaniu

 

 

Uchwalono na podstawie art. 105 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe

 

§ 1.

Postanowienia ogólne

1.      Świetlica jest integralną częścią szkoły – w swojej programowej działalności realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań wychowawczo-opiekuńczych przyjętych w planie pracy oraz w Programie Wychowawczo-Profilaktycznym Szkoły.

2.      W świetlicy zadania realizowane są według rocznego planu pracy i tygodniowego rozkładu zajęć opracowanego na podstawie rocznego planu pracy szkoły.

3.      Regulamin świetlicy opracowywany jest co roku przez wychowawców świetlicy na początku każdego roku szkolnego i zatwierdzany przez dyrektora szkoły,

4.      Zajęcia świetlicowe są przeznaczone dla uczniów, którzy pozostają w szkole dłużej ze względu na:

a)      czas pracy rodziców – na wniosek rodziców,

b)      organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki w szkole.

Zajęcia świetlicowe organizowane są systematycznie, w ciągu całego dnia, z uwzględnieniem potrzeb edukacyjnych oraz rozwojowych dzieci i młodzieży, a także ich możliwości psychofizycznych.

 

§ 2.

Cele i zadania świetlicy

 

1.      Wychowawcy w świetlicy szkolnej zapewniają dzieciom i młodzieży:

 

a)      zorganizowaną opiekę wychowawczą,

b)      pomoc w nauce,

c)      warunki do nauki własnej,

d)     kulturalną rozrywkę i zabawę,

e)      właściwe wzorce kultury osobistej i współżycia w grupie,

f)       rozwój zainteresowań oraz zdolności,

g)      stymulowanie postawy twórczej,

wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej, pomoc w nabywaniu umiejętności nawiązywania prawidłowych relacji z rówieśnikami,

h)      pomoc w odkrywaniu przez dzieci swoich mocnych stron,

i)        wdrażanie i rozpowszechnianie zdrowego stylu życia,

j)        współpracę z ich nauczycielami i rodzicami.

 

2.      Do zadań świetlicy należy:

a)      organizowanie opieki,

b)      organizowanie pomocy w nauce,

c)      tworzenie warunków do nauki własnej,

d)     przyzwyczajanie do samodzielnej pracy,

e)      wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów,

f)       organizowanie gier i zabaw ruchowych, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny,

g)      odkrywanie i rozwijanie zainteresowań,

h)      stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnych rozrywek, kształcenie nawyków kulturalnego życia codziennego,

i)        upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny
i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia,

j)        rozwijanie samodzielności i aktywności,

k)      współpraca z rodzicami i nauczycielami dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej, a także z pedagogiem, psychologiem szkolnym.

§ 3.

Założenia organizacyjne

1.      Świetlica działa w dni pracy szkoły w godzinach: od 6.30 do 17.00.

2.      Nadzór pedagogiczny nad pracą świetlicy sprawuje dyrektor szkoły.

3.      Całokształt pracy świetlicy szkolnej organizuje i ją bezpośrednio nadzoruje kierownik

świetlicy szkolnej.

4.      Kwalifikacja uczniów do świetlicy odbywa się na podstawie corocznych kart zgłoszeń obowiązujących w szkole, które wypełniają rodzice.

5.      W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych, gdzie liczba uczniów nie przekraczać 25 osób.

6.      Opieką wychowawczą objęci są wszyscy uczniowie:

a)      dojeżdżający do szkoły,

b)      skierowani do świetlicy z powodu nieobecności nauczyciela lub czekający na zajęcia lekcyjne,

c)      zwolnieni z uczęszczania na zajęcia  religii.

 

7.      Dziecko ze świetlicy mogą odbierać jedynie rodzice/prawni opiekunowie oraz wyznaczone przez nich osoby wpisane do Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy. W wyjątkowych sytuacjach uczeń może być odebrany przez inną osobę, której rodzic nie wpisał do Karty zgłoszenia, wyłącznie na podstawie pisemnego upoważnienia od rodziców/prawnych opiekunów.

8.      Obowiązkiem rodziców/prawnych opiekunów jest odbieranie dziecka punktualnie, według indywidualnych ustaleń. Nagminne nieprzestrzeganie punktualności w ostateczności skutkować może wypisaniem dziecka ze świetlicy.

9.      Każda zmiana decyzji rodziców w kwestii pobytu dzieci w świetlicy musi być przekazana w formie pisemnej z datą i podpisem.

10.  Uczniowie przebywający w świetlicy zobowiązani są do przestrzegania Kontraktu świetlicowego, zawartego pomiędzy wychowawcami a uczniami.

 

§ 4.

Prawa i obowiązki ucznia uczęszczającego do świetlicy szkolnej

 

1.      Wychowanek ma prawo do:

 

a)      właściwie zorganizowanej opieki,

b)      życzliwego traktowania,

c)      poszanowania godności osobistej,

d)     ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną,

e)      wyboru zajęć zgodnie z zainteresowaniami,

f)       uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce,

g)      rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień,

h)      korzystania z pomocy dydaktycznych, gier i sprzętu audiowizualnego będącego na wyposażeniu świetlicy.

 

2.      Wychowanek jest zobowiązany do:

 

a)      przestrzegania regulaminu wewnętrznego świetlicy,

b)      przestrzegania zasad współżycia w grupie,

c)      współpracy w procesie wychowania i opieki,

d)     uczestniczenia w zajęciach organizowanych w świetlicy,

e)      kulturalnego zachowania się w trakcie zajęć świetlicowych,

f)       respektowania poleceń nauczyciela

g)      przebywania w miejscu wyznaczonym przez nauczyciela,

h)      nieoddalania się od grupy podczas wyjść poza salę świetlicową,

i)        dbałości o wspólne dobro, ład i porządek,

j)        ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie.

k)       

§ 5.

Nagrody i kary

Stosowane nagrody i wyróżnienia to:

1.      Wyróżnienie wobec grupy przez wychowawcę świetlicy lub wychowawcę klasy.

2.      Pochwała przekazana opiekunom.

3.      Pochwała dyrektora szkoły.

 

Stosowane kary to:

1.      Upomnienie udzielone przez wychowawcę świetlicy lub kierownika świetlicy.

2.      Poinformowanie rodziców o niewłaściwym zachowaniu.

3.      Nagana udzielona w obecności wychowawcy klasy.

4.      Nagana udzielona przez dyrektora szkoły.

5.      Skreślenie z listy uczestników świetlicy.

§ 6.

Współpraca z rodzicami

1.      Bezpośrednia – codzienny kontakt i rozmowy przy odbieraniu lub przyprowadzaniu dziecka do świetlicy.

2.      Rozmowy telefoniczne.

3.      Pisemne informacje w dzienniczku ucznia.