Procedury dotyczące odbioru dzieci ze świetlicy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 w Poznaniu po godz. 17.00

Dzieci przebywają w świetlicy szkolnej w godz. 6.30-17.00. Rodzice i osoby  upoważnione odpowiadają za punktualny odbiór dziecka z placówki. W przypadku nieodebrania dziecka ze świetlicy do godz. 17.00 nauczyciel świetlicy szkolnej podejmuje następujące działania.

  1. Kontaktuje się telefonicznie z rodzicami lub opiekunami dziecka w celu uzyskania informacji o godz. odbioru  Aktualne telefony kontaktowe zobowiązani są podać rodzice w karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy.
  2. Zapisuje godzinę odbioru w dzienniku. Informuje o zdarzeniu Dyrektora Szkoły.
  3. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z rodzicami lub opiekunami prawnymi kontaktuje się z wychowawcą klasy, psychologiem, lub pedagogiem oraz Dyrektorem Szkoły. Zgłasza sprawę nieodebrania dziecka na policję.
  4. Przekazuje dziecka pod opiekę policji. Sporządza notatkę służbową oraz dokonuje wpisu do dziennika.
  5. Wychowawcy klas, świetlicy, psycholog, pedagog mają obowiązek informowania się oraz zbierania informacji o sytuacji dziecka.