Zasady obowiązujące w świetlicy szkolnej w Zespole Szkolono -Przedszkolnym nr 2 w Poznaniu

 1. Świetlica przeznaczona jest dla uczniów naszej szkoły, którym rodzice /opiekunowie prawni nie mogą zapewnić opieki w czasie wolnym od zajęć szkolnych / a są to osoby pracujące -zaświadczenie z zakładu pracy/
 2. Świetlica czynna jest od poniedziałku do piątku w godz.6.30-17.00 .Dzieci pozostające po godz. 17.00 mamy obowiązek zgłaszać do pogotowia wychowawczo-opiekuńczego. Bardzo prosimy o punktualny odbiór dziecka!
 3. Przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje się corocznie na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców/opiekunów prawnych poprzez wypełnienie Karty Zapisu Dziecka do Świetlicy Szkolnej.
 4. Rodzice mają obowiązek przyprowadzić dziecko do świetlicy przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych. Po zakończonych zajęciach lekcyjnych wychowawca klasy lub inny nauczyciel przyprowadza dzieci do świetlicy.
 5. Dzieci odbierane są ze świetlicy przez opiekunów prawnych lub osoby upoważnione. Odbiór dziecka potwierdzony jest czytelnym podpisem osoby odbierającej na liście odbioru w świetlicy.
 6. Pisemne upoważnienia wymagane są również w przypadku samodzielnego wyjścia dziecka do domu. Upoważnienie takie powinno zawierać dokładną datę, godzinę wyjścia oraz czytelny podpis opiekuna.
 7. Rodzic nie może przez telefon polecić dziecku samodzielnego powrotu do domu.
 8. Dzieci po przyjściu do świetlicy zapisują się u wychowawcy .
 9. Nauczyciele świetlicy mają wpływ na semestralną oraz roczną ocenę dziecka z zachowania.
 10. Uczniowie nie przynoszą do świetlicy wartościowych przedmiotów. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zgubione zabawki.
 11. Zgodnie z regulaminem szkoły obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych.
 12. Świetlica chętnie przyjmuje niepotrzebne zabawki oraz artykuły papiernicze.