STYCZEŃ W GRUPIE KRASNOLUDKÓW

 

TEMATY TYGODNIA:

 1. Witamy Nowy Rok.
 2. Co można robić zimą?
 3. Święto Babci i Dziadka
 4. Zimowe mistrzostwa sportowe.

 

ZAMIERZENIA PRACY WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ:

 • Wiązanie zmian zachodzących w przyrodzie z aktualną porą roku.
 • Rozumienie konieczności zabezpieczania się przed mrozem.
 • Posługiwanie się nazwami kolorów podstawowych i pochodnych.
 • Doskonalenie umiejętności klasyfikowania ubrań na letnie i zimowe.
 • Rozumienie potrzeby doboru ubrania do warunków atmosferycznych.
 • Kształtowanie umiejętności dostrzegania regularności i następstw pór roku..
 • Prowadzenie obserwacji przyrody w czasie spaceru.
 • Określanie cech zimowej pogody.
 • Obserwowanie zdjęć płatków śniegowych. Prezentacja multimedialna: rozumienie zwrotów: unoszą się – lecą do góry, opadają – lecą na dół, wirują – kręcą się wkoło.
 • Wyrażanie nastroju poprzez taniec oraz grę na instrumentach.
 • Eksperymentowanie z lodem – poznawanie właściwości lodu.
 • Posługiwanie się określeniami: zimny, twardy, przeźroczysty..
 • Porównywanie kształtów, łączenie takich samych elementów w pary.
 • Rozumienie postawy szacunku wobec osób starszych.
 • Usprawnianie małej motoryki – zabawy paluszkowe.
 • Dostrzeganie ważnej roli dziadków w życiu dzieci.
 • Rozwijanie kompetencji językowej – tworzenie zdrobnień.
 • Wdrażanie dzieci do okazywania szacunku poprzez pamięć o bliskiej osobie.
 • Wdrażanie do świadomego przygotowywania niespodzianek z okazji święta dziadków.
 • Doskonalenie pamięci wzrokowej poprzez wykonanie pracy według wzoru.
 • Nabieranie wiary we własne umiejętności. Pokonywanie nieśmiałości podczas występów na forum grupy. Rozumienie roli gospodarzy w czasie uroczystości przedszkolnych, godne traktowanie gości.
 • Poznanie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw zimowych.
 • Kształtowanie percepcji wzrokowej i logicznego myślenia w trakcie układania obrazków w odpowiedniej kolejności.
 • Rozwijanie wrażliwości muzycznej.
 • Zachęcanie do aktywnego spędzania czasu na powietrzu zimą.
 • Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw na śniegu.
 • Dostrzeganie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu w czasie zabaw zimowych – praca z obrazkiem.
 • Doskonalenie liczenia w sytuacjach
 • Kształtowanie motoryki w zakresie zręczności i zwinności.
 • Poznawanie zimowych dyscyplin sportowych.
 • Posługiwanie się nazwami zimowego sprzętu sportowego: sanki, narty, łyżwy.