KWIECIEŃ W GRUPIE SMOKI

Zamierzenie wychowawczo – dydaktyczne:

Tematy tygodnia:

 1. Wielkanoc to pisanki, wyklejanki, malowanki
 2. Na wsi zawsze jest wesoło, tyle pól i zwierząt wkoło
 3. Nigdy nie bój się lekarza, gdy choroba się przydarza
 4. Stop ! Zabraniam! Zakazuję! Śmieci w worki się pakuje 

 

        1. Wielkanoc to pisanki, wyklejanki, malowanki

 • Zapoznanie dzieci z tradycją świąt wielkanocnych.
 • Doskonalenie umiejętności tworzenia zbiorów, przeliczania i porównywania liczby elementów z zbiorze.
 • Rozwijanie samodzielności w zakresie samoobsługi i wykonywania prac użytecznych.
 • Rozwijanie zdolności uważnego słuchania ze zrozumieniem i krytycznego odbioru utworu literackiego (dostrzeganie jego humanistycznych treści, nazywanie pozytywnych i negatywnych cech charaktery bohaterów).
 • Rozwijanie myślenia przyczynowo- skutkowego, rozumienie zmian odwracalnych i nieodwracalnych.
 • Przygotowanie do nauki pisania – kształtowanie lepszej koordynacji wzrokowo – ruchowej i wyrabianie płynności ruchów ręki w kreśleniu szlaczków litero podobnych zgodnie z kierunkiem kreślenia.
 1. Na wsi zawsze jest wesoło, tyle pól i zwierząt wkoło:
 • Umożliwienie dzieciom zdobywania wiedzy na temat wsi i zwierząt hodowlanych ( uświadomienie potrzeby hodowania zwierząt, wskazanie, jakie korzyści przynosi to człowiekowi).
 • Wspieranie dzieci w podejmowaniu prób globalnego czytania prostych wyrazów.
 • Umożliwienie zdobywania doświadczeń w mówieniu oraz byciu słuchanym.
 • Wdrażanie do właściwego, bezpiecznego posługiwania się narzędziami oraz kształcenie umiejętności organizowania sobie miejsca pracy.

                                          

3.Nigdy nie bój się lekarza, gdy choroba się przydarza:

 • Kształtowanie u dzieci intuicyjnego rozumienia zdrowia;
 • Zapoznawanie z zawodem lekarza, kształtowanie pozytywnego stosunku do pracowników służby zdrowia;
 • Kształtowanie właściwych zachowań związanych z wizytami w gabinecie lekarskim;
 • Wyrabianie u dzieci zdrowych nawyków żywieniowych, przyzwyczajanie do dbania o sprawność fizyczną i własne zdrowie;
 • Rozwijanie zdolności kodowania i dekodowania informacji za pomocą symboli i słów;
 • Kształtowanie właściwego stosunku do ludzi chorych ( współczucie, chęć niesienia pomocy).

4.Stop ! Zabraniam ! Zakazuję ! Śmieci w worki się pakuje !

 • Kształtowanie u dzieci przekonania o konieczności poszanowania przyrody i obowiązku dbania o nią;
 • Zapoznanie z przyczynami zanieczyszczenia środowiska naturalnego ( wody, gleby, powietrza);
 • Zachęcenie do czynnego udziału w akcjach propagujących idee ekologiczne ( np. w akcji „ Sprzątania świata);
 • Rozwijanie umiejętności grupowania, porządkowania i wypowiadania się w sposób zrozumiały dla innych;
 • Zachęcenie dzieci do eksperymentalnego poznawania świata przyrody;
 • Wdrażanie do samodzielnego podziału zadań podczas pracy w grupie.