Luty w Grupie Smoki

Krąg tematyczny : Do sklepów wyruszamy, gdy zakupy zrobić mamy

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne:

 1. Zapoznanie dzieci z różnymi placówkami handlowymi i specyfiką zawodu sprzedawcy;
 2. Kształtowanie właściwych nawyków i zachowania spacerów i wycieczek w miejscach publicznych ) ulica, park, sklep);
 3. Kształtowanie umiejętności mierzenia, pomaga dania dzieciom w uświadomieniu sobie stałości długości;
 4. Rozwijanie orientacji przestrzennej, kształtowanie umiejętności określenia kierunków, stosowania wyrażeń przyimkowych w zabawach orientacyjnych;
 5. Wspomaganie dzieci w kształtowaniu umiejętności liczenia, określenia kierunków, stosowanie wyrażeń przyimkowych w zabawach orientacyjnych;
 6. Zapoznanie dzieci z różnymi sposobami określania ciężaru;
 7. Doskonalenie wymowy dzieci przez ćwiczenia fonacyjne.

Krąg tematyczny: ferie to jest supersprawa, odpoczynek i zabawa

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne”

 1. Zachęcenie dzieci do aktywności fizycznej i rozwijanie ich sprawności w zakresie dużej i małej motoryki podczas zabawy na śniegu i lodzie, ćwiczenia gimnastyczne i zabaw pantomimicznych;
 2. Wdrażanie dzieci do zgodnej zabawy i zachowania podstawowych zasad bezpieczeństwa.
 3. Rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego oraz umiejętności układania             opowiadania historyjek obrazkowych.
 4. Rozwijanie zdolności skupienia uwagi na długiej osobie oraz sprawnego wykonywania poleceń nauczyciela.
 5. Uwrażliwianie na pięknego górskiego krajobrazu zimą, poznawanie góralskiej kultury ( gwara, stroju ludowe, muzyka, taniec).
 6. Kształtowanie u dzieci zdolności do podejmowania wysiłku intelektualnego w sytuacjach trudnych, a także do znoszenia porażek bez zbędnych flustracji.
 7. Kształtowanie umiejętności prawidłowego akcentowania i mówienia w sposób zrozumiały dla innych.

 

Krąg tematyczny : Podróżować każdy może : na rowerze, na motorze

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne:

 1. Wspieranie dzieci w rozwijaniu pamięci i spostrzegawczości.
 2. Umożliwienie zdobywania wiedzy Ne temat pojazdów i różnych sposobów podróżowania.
 3. Rozwijanie mowy przez ćwiczenia artykulacyjne.
 4. Wdrażanie dzieci do odpowiedzialnej, zgodnej pracy w zespołach i całej grupie.
 5. Uświadomienie znaczenia dokładności i estetyki podczas wykonywania prac plastyczno – konstrukcyjnych.
 6. Rozwijanie umiejętności wychwytywania powtarzających się regularności, i uzupełniania i kontynuowania rytmów.
 7. Rozwijanie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej.

Krąg tematyczny : Tak nastrój jest w teatrze, że zachwycam się, gdy patrzę

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne:

 1. Wprowadzenie dzieci w świat sztuki teatralnej, umożliwienie zdobywania wiedzy i wzbogacenia słownictwa w tym zakresie.
 2. Rozwijanie wyobraźni i ekspresji twórczej.
 3. Doskonalenie umiejętności liczenia, numerowania i prawidłowego posługiwania się liczebnikami porządkowymi.
 4. Rozwijanie sprawności manualnych.
 5. Zachęcenie do uczestnictwa w zabawach teatralnych, dramowych i pantomimicznych.
 6. Doskonalenie umiejętności tworzenia dłuższych wypowiedzi ustnych, poprawnych logicznie, gramatycznie i składniowo.
 7. Rozwijanie zdolności analizy i syntezy słuchowej.