STYCZEŃ W GRUPIE
SMOKI

TEMATY TYGODNIA:

⦁ Nowy Rok się właśnie zaczął i z radości wszyscy skaczą
⦁ Cały z cegły, ma dwie wieże, w tym zamku mieszkali rycerze
⦁ Kocham babcię, kocham dziadka, bycie z nimi to jest gratka
⦁ O zwierzątkach swych pamiętaj – przytul, nakarm nie od święta

ZAMIERZENIA:

• Poznanie zapisu graficznego głosek: y, b oraz cyfry:6
• Kształtowanie umiejętności obserwowania następstwa czasu i jego rytmicznej organizacji – wdrażanie do posługiwania się zegarem i kalendarzem (poprawne posługiwanie się jednostkami czasu). Rozwijanie zdolności porządkowania zdarzeń, posługiwanie się określeniami czasu;
• Rozwijanie zdolności dostrzegania i wyodrębniania powtarzających się rytmów i sekwencji;
• Doskonalenie umiejętności dostrzegania elementów fantastycznych w utworach oraz różnic między światem realnym i fantastycznym;
• Kształtowanie umiejętności wnioskowania i uogólniania;
• Usprawnianie narządów artykulacyjnych przez ćwiczenia ortofoniczne;
• Budzenie poczucia przynależności narodowej i patriotyzmu przez zachęcanie dzieci do zdobywania informacji na temat historii własnego kraju oraz wybranych elementów dawnej architektury;
• Organizowanie sytuacji edukacyjnych wspomagających umiejętność ustalania przebiegu różnych czynności w sytuacjach życiowych (próby planowania pracy w grupie: wyznaczanie celu, planowanie czynności, wykonanie);
• Rozwijanie w dzieciach zdolności do podejmowania działań w sytuacjach trudnych (problemowych) oraz umiejętności radzenia sobie w nich (godzenie się z porażką);
• Zaspokajanie dziecięcej potrzeby ruchu i rozwijanie sprawności fizycznej przez uczestniczenie w zabawach ruchowych i zręcznościowych. Tworzenie warunków sprzyjających rozwijaniu sprawności fizycznej dzieci przez uczestniczenie w zabawach ruchowych (kształtowanie postawy, równowagi, doskonalenie umiejętności skoku i podskoku oraz rzutu i chwytu);
• Wspieranie dzieci w umiejętności rysowania, kodowania i dekodowania informacji.
• Budzenie poczucia przynależności do rodziny oraz zainteresowania jej historią, wzbudzanie szacunku i przywiązania wobec dziadków;
• Doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem;
• Zapoznawanie z kulturą i sztuką ludową wybranego regionu Polski;
• Wspieranie dzieci w liczeniu oraz dodawaniu i odejmowaniu (ustalanie wyniku dodawania i odejmowania w zakresie 10 przez manipulowane przedmiotami);
• Kształtowanie właściwych postaw oraz kulturalnych zachowań związanych z przygotowywaniem i spożywaniem poczęstunku;
• Umożliwienie dzieciom zdobywania doświadczeń w występowaniu przed publicznością
• Zapoznanie dzieci z różnymi gatunkami zwierząt żyjącymi w środowisku naturalnym i hodowanymi w domach (uwrażliwienie na ich potrzeby);
• Rozwijanie umiejętności rozumienia informacji zakodowanych w formie podpisów obok obrazków;
• Kształtowanie orientacji przestrzennej (poprawne stosowanie wyrażeń przyimkowych);
• Budzenie w dzieciach zainteresowań czytelniczych, chęci do samodzielnego czytania;
• Rozwijanie umiejętności odpoczynku i relaksacji przy muzyce.