ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE - PAŹDZIERNIK 2018

Październik w grupie „SMOKI”

TEMATY TYGODNIA:

 • Jabłka, śliwki i morele, w sadzie jest owoców wiele
 • Witaminy hop! do brzuszka, marchewka, i pietruszka
 • Liście malowane, pod drzewami rozsypane
 • Las szumi jesiennie, już robi się sennie.

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE:

Jabłka, śliwki i morele, w sadzie jest owoców wiele

 • Budzenie ciekawości dzieci otaczającym je światem przyrody oraz tworzenie sytuacji edukacyjnych umożliwiających odkrywanie związków: Ja- świat przyrody ( gromadzenie wiadomości na temat owoców);
 • Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na podany temat;
 • Kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej i doskonalenie sprawności manualnej;
 • Rozwijanie zdolności plastycznych i wyobraźni twórczej dziecka;
 • Rozwijanie i poczucie estetyki i dokładności podczas wykonywania prac plastycznych(uwrażliwianie na zasady bezpieczeństwa podczas posługiwania się przyborami);
 • Kształtowanie aspektu liczny naturalnej;
 • Utrwalanie zasad bezpieczeństwa oraz nawyków higieniczno - kulturalnych.

Witaminy hop! do brzuszka, i marchewka, i pietruszka

 • Gromadzenie wiedzy na temat warzyw i przechowywania oraz kształtowanie zachowań prozdrowotnych;
 • Rozwijanie samodzielności i budowanie poczucia własnej wartości u dzieci przez zachęcanie ich do samodzielnego działania i tworzenia;
 • Rozwijanie percepcji wzrokowej, zdolności spostrzegania i koncentrowania uwagi na zadaniu;
 • Utrwalanie umiejętności porównywania liczebności zbiorów, zabawy z liczeniem i przeliczaniem ( zwrócenie uwagi na poprawne stosowanie liczebników);
 • Rozumienie sensu wymiany i respektowanie w sytuacji kupna i sprzedaży umów typu: wymiana jeden do jednego, jeden do dwóch, jeden do pięciu.

 

Liście malowane, pod drzewami rozsypane

 • Uwrażliwienie na piękno otaczającej przyrody ( zwrócenie uwagi na cechy charakterystyczne jesiennego krajobrazu), budzenie chęci poznawania otaczającej rzeczywistości przez wnikliwą obserwację oraz zabawy badawcze;
 • Stwarzanie okazji do eksperymentowania z kolorami i działalności plastycznej poprzedzonej doświadczeniami w sferze ruchowej i przestrzennej;
 • Rozwijanie wyobraźni przez ekspresję słowną i plastyczną;
 • Organizowanie zabaw sprzyjających rozwijaniu umiejętności porównywania;
 • Rozwijanie u dzieci umiejętności relaksowania się przy muzyce.

Las szumi jesiennie, już robi się sennie

 • Poznawanie lasu jego mieszkańców ( rozwijanie zachowań proekologicznych, uświadamianie zagrożeń związanych z dzikimi zwierzętami, trującymi roślinami i grzybami);
 • Wdrażanie do zgodnej pracy w zespole;
 • Rozwijanie motoryki małej i dużej oraz percepcji wzrokowej;
 • Rozwijanie rozumowania drogą analogii;
 • Zachęcenie dzieci do wdrażania emocji podczas zabaw teatralnych ( rozwijanie inteligencji emocjonalnej przez zabawy).