MARZEC W GRUPIE „SMOKI”

TEMATY TYGODNIA:

 1. Świat oczami artysty
 • Kompozytor tworzy muzykę
 • Rzeźbiarz i jego praca
 • Malarz i jego obrazy
 • Piękne ogrody
 • Ciekawe budowle
 1. Na małej i dużej scenie oglądamy przedstawienie
 • W teatrze
 • Poznajemy różne tańce
 • Na scenie cyrku
 • Teatr lalkowy
 • W operze i w filharmonii
 1. Zimo! Do zobaczenia za rok!
 • Żegnamy cię, Zimo!
 • Wiosenne przebudzenie
 • Wiosna, wiosenka
 • Przyroda budzi się ze snu
 • Mądrość przysłów
 1. Już przybyła wiosna miła
 • Czas wiosennych spacerów i zabaw
 • Gdy za oknem pada wiosenny deszcz
 • Kaprysy wiosennej pogody
 • Gramy w zielone
 • Zwierzęta ożywiają się na wiosnę

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Uwrażliwianie dzieci na piękno dzieł sławnych artystów. Zachęcanie dzieci do samodzielnego tworzenia.
 • Wprowadzenie litery drukowanej i pisanej „p”, „P”.
 • Doskonalenie u dzieci orientacji na kartce. Wdrażanie dzieci do posługiwania się zwrotami określającymi kierunki i położenie różnych obiektów.
 • Doskonalenie umiejętności szacowania liczby obiektów, a następnie ich przeliczania.
 • Zachęcanie dzieci do występów publicznych w wybranej przez siebie formie ekspresji.
 • Uwrażliwianie dzieci na sztukę przez udział w przedstawieniach jako widz oraz aktor.
 • Doskonalenie u dzieci umiejętności przeliczania i dodawania elementów z wykorzystaniem słów „i”, „to”.
 • Wprowadzenie litery drukowanej i pisanej „c”, „C”.
 • Zachęcanie dzieci do dbałości o własne zdrowie.
 • Dostrzeganie i opisywanie przez dzieci charakterystycznych dla przedwiośnia zmian atmosferycznych.
 • Zwrócenie uwagi dzieci na zmiany zachodzące w przyrodzie – pierwsze znaki wiosny. Zapoznanie dzieci z nazwami kwiatów wiosennych.
 • Nauka wybranej piosenki, zabawy taneczne i instrumentalizacja piosenek: „Maszeruje wiosna”, „Wiosna”, „Zbudź się, rzeczko”.
 • Wprowadzenie litery drukowanej i pisanej „ł”, „Ł”.
 • Kształtowanie świadomości korzyści wynikających z przebywania na świeżym powietrzu.
 • Poznanie cyklu uprawy roślin cebulowych.
 • Wprowadzenie litery drukowanej i pisanej „z”, „Z”.
 • Zwrócenie uwagi dzieci na upływ czasu i zachodzące w przyrodzie zmiany związane z porami roku, utrwalanie wiadomości dotyczących miesięcy, tygodni, dni i godzin.

 

Elementarz dobrego wychowania – Ady dobre rady:

 • Wdrażanie do liczenia się z potrzebami innych i okazywania szacunku ludziom i zwierzętom.
 • Wdrażanie do estetycznego wykonywania prac plastyczno-technicznych.
 • Kształcenie odpowiedzialności za przygotowanie i posprzątanie miejsca swojej pracy i zabawy.
 • Uwrażliwianie na dobieranie właściwego ubrania do planowanych zajęć: prace ogrodnicze, sport, wyjście do muzeum
 • Wdrażanie do dbałości i odpowiedzialności za własne zdrowie oraz czyste środowisko.
 • Kształcenie umiejętności dbania o posadzone rośliny.
 • Wdrażanie do dbałości o higienę osobistą, ze szczególnym zwróceniem uwagi na czystość rąk.
 • Doskonalenie umiejętności dostosowywania ubrań do pory roku i pogody jako elementu profilaktyki zdrowotnej.
 • Uwrażliwienie dzieci na właściwe zachowanie w miejscu publicznym, kiedy są przeziębione (kichanie, kaszel).
 • Zachęcanie do aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu.
 • Uświadomienie dzieciom, że powiedzenia, porzekadła i przysłowia są mądrością narodu, tzn. mówią o doświadczeniach wielu
 • Uświadomienie dzieciom, że nikt nie lubi kapryszących osób, dlatego – szczególnie w miejscach publicznych – należy zachowywać się właściwie.
 • Wdrażanie do właściwego zachowania się wobec wiosennej przyrody – delikatnych kwiatów, ptaków i piskląt.