Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc luty

 

Gdzieś daleko, za zaśnieżoną górą i zamarzniętą rzeką

 • Przybliżenie dzieciom warunków życia na biegunie północnym i południowym.

 • Zapoznanie dzieci ze zwierzętami polarnymi.

 • Kształtowanie u dzieci wrażliwości na dobro, piękno, prawdę.

 • Kształtowanie u dzieci opiekuńczości i odwagi.

 • Rozwijanie u dzieci intuicji geometrycznej.

 • Wprowadzenie litery drukowanej i pisanej „s”, „S”.

 • Kształcenie odpowiedzialności za swoje bezpieczeństwo i zdrowie w czasie zabaw zimowych.
 • Zwrócenie uwagi dzieci na przykre skutki niebezpiecznego zachowania się w czasie zabaw zimowych.
 • Wdrażanie do zwracania się do dorosłych po radę i pomoc w sytuacjach nieznanych bądź trudnych.
 • Wdrażanie do okazywania zainteresowania i sympatii rówieśnikom oraz osobom dzieciom bliskim.

 

My się zimy nie boimy, więc bałwana ulepimy

 • Wzbogacanie słownictwa dzieci, precyzowanie znaczenia pojęć związanych z karnawałem.
 • Doskonalenie umiejętności tanecznych.

 • Kształcenie umiejętności współdziałania z innymi dziećmi w zabawach i różnych sytuacjach zadaniowych.
 • Kształtowanie pojęcia liczby 9.

 • Wprowadzenie litery drukowanej i pisanej „b”, „B”; prowadzenie zabaw badawczych.
 • Wdrażanie do dbałości i odpowiedzialności za własne zdrowie – dobieranie właściwych ubrań na zimowe zabawy, zmiana przemoczonego ubrania.
 • Zachęcanie do dbałości o dobre samopoczucie swoje i osób towarzyszących w czasie imprez karnawałowych.

 

To poważna sprawa – mamy swoje prawa

 • Wdrażanie dzieci do poszanowania własności swojej, cudzej oraz do odpowiedzialności za realizację obowiązków.
 • Kształcenie u dzieci umiejętności przewidywania następstw różnych działań.

 • Uświadamianie dzieciom konieczności powiadamiania dorosłych o sytuacjach wywołujących poczucie zagrożenia.
 • Kształtowanie pojęć związanych z miarą: „długi – krótki”, „szeroki – wąski”.

 • Wdrażanie do zachowań świadczących o tolerancji i akceptowaniu innych.

 • Kształcenie umiejętności klasyfikowania obiektów.

 • Zwrócenie uwagi dzieci na konsekwencje niebezpiecznego zachowania się w czasie zabaw.
 • Uświadomienie dzieciom, że każdy – i dziecko, i dorosły – ma swoje obowiązki.

 • Zachęcanie do dbałości o higienę własnego ciała oraz czystość ubrania.

 

W świecie baśni i bajek

 • Zapoznanie dzieci z wybranymi utworami literackimi oraz ich adaptacjami: filmową i rysunkową.
 • Doskonalenie umiejętności odróżniania fikcji od zdarzeń rzeczywistych.

 • Rozbudzanie u dzieci zainteresowania dziecięcymi czasopismami.

 • Rozwijanie twórczego myślenia.

 • Kształtowanie pojęcia liczby 10.

 • Wprowadzenie drukowanej i pisanej litery „g”, „G”.

 • Uświadomienie dzieciom, że fikcyjne postaci z bajek i baśni, mające złe cechy, zawsze ponoszą karę za swoje zachowanie i są dla nich przestrogą.
 • Wdrażanie do poszanowania książek jako wartości kulturalnej i emocjonalnej.

 • Zachęcanie do dzielenia się swoimi zainteresowaniami i pasjami z innymi dziećmi.

 • Uświadomienie dzieciom, że w czasie kulturalnie prowadzonej rozmowy wszyscy biorący w niej udział mają możliwość wypowiedzi.