ZAMIERZENIA W GRUPIE „SMOKI” - Styczeń 2018

TYDZIEŃ I: „Kalendarze i zegary”

 • wypowiadanie się na temat zmian zachodzących w przyrodzie w każdej porze roku
 • liczenie w zakresie 7, stosując liczebniki główne i porządkowe
 • rozkładanie liczby na składniki i ponowne je łączenie, stosując pojęcie „dodać”
 • rozpoznawanie cyfry od 0 do 7
 • wymienianie nazw pór roku i miesięcy
 • dostrzeganie regularność dni i nocy
 • ustalanie kolejność zdarzeń i morału wysłuchanej baśni
 • rozpoznawanie i nazywanie litery „r”, „R”
 • układanie ilustracji/historyjki obrazkową zgodnie z czytanym tekstem
 • prawidłowe posługiwanie się pojęciami: „dziś”, „wczoraj”, „przedwczoraj”, „jutro”, „pojutrze”
 • układanie rytmu według dostrzeżonej regularności
 • rozumienie funkcji jaką pełni kalendarz i zegar

 

TYDZIEŃ II: Chcemy dużo śniegu, by saneczki  nie ustały w biegu

 • tworzenie serii rosnących i malejących
 • rozumienie i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w czasie zabaw zimowych
 • branie aktywnego udziału w inscenizacji wiersza i piosenki, uczestniczenie w zabawach parateatralnych
 • tańczenie prosty układów tanecznych, krokiem walczyka
 • estetyczne i precyzyjne wykonywanie prac plastyczno-technicznych
 • wybieranie ubrania stosownie do pogody
 • rozkładanie liczby 8 na składniki
 • różnicowanie strony prawej od lewej, określanie położenie obiektów na kartce
 • słuchanie utworów literackich i wypowiadanie się na ich temat
 • dokonywanie analizy i syntezy głoskowej wyrazów
 • rozpoznawanie i nazywanie litery „n”, „N”
 • czytanie sylab, wyrazów i krótkich tekstów w zakresie poznanych liter
 • próby układania zagadek słownych , rozwiązywanie zagadek o zimie
 • posługiwanie się liczebnikiem 8 w aspekcie głównym i porządkowym
 • nazywanie sportów zimowych oraz sprzętu do tych sportów
 • dostrzeganie zmian kierunków przy zmianie miejsca obserwowania obiektów

TYDZIEŃ III:  Na pewno to wiecie, że babcia i dziadek najlepsi są na świecie.

 • Dziecko jest współgospodarzem w grupie przedszkolnej,
 • redaguje ustne wypowiedzi na podany temat
 • bierze udział w inscenizacji wiersza
 • śpiewa piosenkę przygotowaną na uroczystość
 • wykonuje laurkę i upominki
 • przelicza do 10, posługując się liczebnikami głównymi i porządkowymi
 • posługuje się poznanymi liczbami/cyframi
 • uważnie słucha czytanych utworów literackich
 • opowiada o kolejnych wydarzeniach w wysłuchanej bajce, rozumiejąc ich następstwo
 • czyta proste zdania pod ilustracjami
 • czyta wyrazy z podziałem na sylaby i całe wyrazy
 • rysuje portret
 • recytuje wiersz z pamięci

 

TYDZIEŃ IV: My się zimy nie boimy, więc bałwana ulepimy.

 • przestrzeganie zasad kulturalnego zachowania się podczas balu
 • śpiewanie piosenek o tematyce zimowej
 • dostosowywanie ruch do charakteru i tempa muzyki
 • przejawianie aktywność twórczej w różnych formach zabaw: słownych, tanecznych, manualnych
 • estetyczne i precyzyjne wykonywanie pracy plastycznej
 • posługiwanie się liczebnikami w aspekcie głównym i porządkowym w zakresie 9
 • swobodne wypowiadanie się na temat wysłuchanych utworów literackich
 • ustalanie miejsce wybranej głoski w wyrazie
 • wyodrębnianie spółgłoski w wygłosie
 • rozpoznawanie litery „b”, „B” wśród innych liter
 • ilustrowanie tańcem opowiadanie oraz odczytywanie treści wyrażonych tańcem, ruchem, mimiką
 • zapamiętywanie i układanie figury w szeregach
 • tworzenie zakończenie opowiadania ułożonego na podstawie ilustracji