TEMATY TYGODNIA:

 1. Jesienne piosenki śpiewamy i na instrumentach gramy.
 2. My, Polacy.
 3. Kto nam powie, jak trzeba dbać o zdrowie?
 4. Przedszkolak jest świata ciekawy i chętny do zabawy.

TREŚCI DYDAKTYCZNO -WYCHOWAWCZE:

 • Dostrzeganie zmian w przyrodzie późną jesienią.
 • Rozpoznawanie ptaków odlatujących i pozostających na zimę.
 • Kształtowanie poczucia przynależności narodowej. Zaznajomienie z symbolami narodowymi.
 • Zachęcanie do aktywnego uczestniczenia w uroczystościach z okazji świąt narodowych.
 • Prezentacja wiedzy na temat organizacji dziecięcych – zuchy, harcerze.
 • Zapoznanie z legendami i wybranymi wydarzeniami z historii Polski.
 • Utrwalanie nawyków i przyzwyczajeń do dbania o czystość.
 • Zachęcanie do aktywnego spędzania czasu wolnego.
 • Kształtowanie nawyków zdrowego odżywiania się. Wdrażanie do higienicznego stylu życia.
 • Rozbudzanie zainteresowania dzieci otaczającym światem poprzez obserwację pośrednią i bezpośrednią.
 • Utrwalanie u dzieci zasad korzystania z urządzeń multimedialnych.
 • Uwrażliwianie dzieci na zagrożenia płynące z korzystania z Internetu.
 • Uczenie dzieci właściwych reakcji na niebezpieczeństwa płynące z Internetu.
 • Rozbudzanie wyobraźni dziecka.
 • Wprowadzenie drukowanej i pisanej litery: „k”, „K”.
 • Wprowadzenie litery drukowanej i pisanej „e”’ „E”.
 • Wprowadzenie litery pisanej i drukowanej „i”, „I”.
 • Wprowadzenie litery pisanej i drukowanej „l”, „L”.
 • Kształtowanie pojęcia liczby 4.
 • Kształtowanie pojęcia liczby 3
 • Utrwalenie nazw instrumentów perkusyjnych.
 • Kształcenie umiejętności ilustrowania wiersza dźwiękami instrumentów perkusyjnych.

ELEMENTARZ DOBREGO WYCHOWANIA – „Ady dobre rady”:

 • Kształcenie umiejętności zespołowego grania na instrumentach perkusyjnych.
 • Wdrażanie do kulturalnego zachowania się w czasie koncertów.
 • Zachęcanie do zakładania własnych kolekcji okazów przyrodniczych.
 • Wdrażanie do szanowania własnych prac plastycznych oraz prac rówieśników.
 • Wdrażanie do dbania o książki.
 • Kształcenie umiejętności planowania uroczystości, zapraszania gości oraz pełnienia funkcji gospodarza.
 • Zwrócenie uwagi na konsekwencje zniszczenia czy uszkodzenia przedmiotów, ubrań, roślin.
 • Kształcenie poczucia tożsamości narodowej: język ojczysty, symbole narodowe, wybrane zdarzenia z historii Polski.
 • Wdrażanie do kulturalnego zachowania się w miejscach kultu, np. na cmentarzu, oraz w czasie uroczystości państwowych.
 • Zachęcanie do dbałości o swój wygląd zewnętrzny: ubranie, fryzura, higiena ciała.
 • Zwrócenie uwagi na związek stroju z zaplanowanymi zajęciami: gry sportowe, uroczystości rodzinne.
 • Kształcenie umiejętności akceptowania różnorodności wyglądu, zachowania, gustów i potrzeb rówieśników.
 • Uwrażliwianie dzieci na przestrzeganie zasad zachowania się wobec przyjaciół.
 • Kształcenie umiejętności zgodnego funkcjonowania w grupie rówieśniczej.
 • Wdrażanie dzieci do dbania o higienę jako warunku utrzymania dobrego zdrowia.
 • Zachęcanie dzieci do dbania o zdrowie poprzez aktywne spędzanie czasu wolnego.
 • Zachęcanie dzieci do brania udziału w grach i zabawach sportowych z zachowaniem zasad fair play.
 • Wdrażanie dzieci do kulturalnego zachowania się przy stole oraz estetycznego spożywania posiłków.
 • Uświadomienie dzieciom zagrożeń wynikających z korzystania z Internetu.
 • Wdrażanie do ostrożnej i kulturalnej korespondencji za pomocą Internetu.
 • Uświadomienie dzieciom, że ilustracje i utwory dostępne w Internecie mają autorów i nie należy traktować ich jako własne.
 • Kształcenie umiejętności pełnienia roli aktora i widza.
 • Doskonalenie umiejętności zgodnej zabawy w grupie.
 • Kształcenie umiejętności właściwego zachowania się wobec zwierząt zaprzyjaźnionych – w czasie zabawy i nieznajomych, spotkanych na podwórku, ulicy.
 • Kształcenie umiejętności kulturalnego zachowania się muzeum.
 • Wdrażanie do grzecznego i taktownego wyrażania swoich opinii na temat prac wykonanych przez innych, wyglądu innych ludzi czy ich upodobań.