TYGODNIOWE TEMATY RAMOWE:

 • Rok szkolny zaczynamy, a więc książki zabieramy.
 • Wspominamy wakacyjny czas: morze, góry i zielony las.
 • Co nam jesień w koszu niesie?
 • Wiemy, gdzie mieszkamy.

 ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE:

 • budowanie serdecznej atmosfery i więzi emocjonalnej w grupie, integrowanie grupy, rozwijanie umiejętności współdziałania,
 • wspólne ustalanie norm i zasad zachowania obowiązujących w grupie przedszkolnej,
 • określanie swoich pozytywnych cech oraz identyfikowanie się z grupą,
 • wdrażanie do liczenia się z potrzebami innych i okazywania szacunku ludziom i zwierzętom,
 • uwrażliwienie na piękno polskich krajobrazów,
 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat – wspomnienia z wakacji,
 • omawianie zjawisk przyrody związanych z odejściem lata,
 • edukacja matematyczna: szacownie i przeliczanie elementów, porównywanie liczebności zbiorów, klasyfikowanie przedmiotów według podanego kryterium,
 • wdrażanie do bezpiecznego i kulturalnego zachowania się w czasie pieszych wycieczek,
 • wdrażanie do poszanowania roślin i respektowania potrzeb zwierząt szczególnie w ich środowisku,
 • przygotowanie do nauki czytania i pisania: określanie kierunków w przestrzeni i na kartce, dzielenie wyrazów na sylaby, przeliczanie wyrazów w zdaniu,
 • analiza i synteza słuchowa, tworzenie dźwięków z wykorzystaniem głosu i własnego ciała,
 • dostrzeganie różnic między roślinami i zwierzętami żyjącymi w lesie i parku,
 • wielozmysłowe poznanie warzyw i owoców, utrwalanie ich cech i znaczenia dla zdrowia człowieka,
 • zapoznanie z jesiennymi pracami wykonywanymi na działkach i w ogródkach,
 • zapoznanie z gatunkami grzybów jadalnych i trujących ,
 • poznanie pojęć związanych z adresem zamieszkania,
 • poznanie wybranych zasad ruchu drogowego,
 • utrwalanie orientacji w przestrzeni w trakcie spacerów,
 • kształcenie umiejętności zachowania w czasie podróży, w miejscach publicznych,
 • uświadamianie zagrożeń i sposobów zachowania w sytuacji, gdy dzieci się zgubią, zapoznanie się z pracą policjanta.