Plan pracy - styczeń 2018

Nowy Rok się właśnie zaczął i z radości wszyscy skaczą

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Dostrzeganie występowania zdarzeń czasowych, pór roku, miesięcy, zapoznanie dzieci
  z nazwami.
 • Rozwijanie zdolności dostrzegania i wyodrębniania się rytmów i sekwencji czasowych.
 • Poznawanie utworów literackich o wartościach wychowawczych.
 • Udział w uroczystościach przedszkolnych organizowanych dla wszystkich dzieci.

Dziecko – przewidywane osiągnięcia:

 • bawi się bezpiecznie z innymi dziećmi; wspólnie z koleżankami i kolegami uczestniczy
  w zabawie drużynowej
 • wypełnia powietrzem balony; ćwiczy prawidłowy oddech
 • właściwie reaguje na komendę prowadzącego; sprawnie podskakuje; umie poruszać się po sali w szyku rzędem
 • rytmicznie wypowiada tekst; doskonali wymowę; wypowiada się na temat przeżyć, mówi o sobie; uważnie słucha wypowiedzi innych, czeka na swoją kolej w rozmowie
 • łączy w zbiory takie same elementy; przelicza elementy w zbiorach
 • poznaje słowa i melodię piosenki, ilustruje ją ruchem; właściwie reaguje na zmiany tempa; reaguje na dźwięki różnej wysokości
 • wie, jak wygląda kalendarz; słucha, co opowiada nauczyciel, potem opowiada treść i omawia obrazki; poznaje nazwy pór roku; poznaje ich kolejność; poznaje nazwy dni tygodnia i ich kolejność
 • zapoznaje się z przeznaczeniem zegarów; ustala przebieg dnia
 • kreśli nieregularne linie na kartce, ćwiczy sprawność dłoni i chwyt pęsetkowy;

 

Cały z cegły, ma dwie wieże, w tym zamku kiedyś mieszkali rycerze

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Zaspokajanie dziecięcej potrzeby aktywności twórczej.
 • Doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem.
 • Stwarzanie okazji do wspólnych działań w zabawie.

Dziecko – przewidywane osiągnięcia:

 • ćwiczy zmysł równowagi; doskonali sprawność ruchową w toku ćwiczeń; poprawnie maszeruje
 • wie, jak wygląda budowla – zamek; poznaje kilka znaczeń jednego słowa
 • śpiewa melodyjnie piosenkę; bawi się przy piosence; tworzy własną choreografię taneczną do muzyki; słucha utworów muzycznych; uczy się tradycyjnych piosenek
 • uważnie słucha wiersza, by móc potem zabrać głos w rozmowie na ten temat; poszerza słownictwo
 • liczy i podaje wynik liczenia; sprawnie dobiera w pary pasujące do siebie obrazki
 • konstruuje papierowe figurki do zabawy; stawia klocki, konstruuje jak najwyższą wieżę
  z klocków
 • zna nazwy mebli w Sali; sprawnie posługuje się określeniami położenia w przestrzeni
 • doskonali małą i dużą motorykę; formuje korale z masy solnej
 • uważnie słucha wierszy; dostrzega humor w utworach literackich

 

Kocham babcię, kocham dziadka, bycie z nimi to jest gratka

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Rozwijanie zdolności mówienia o uczuciach.
 • Wspieranie dzieci w działaniach świadczących o przywiązaniu i miłości do najbliższych.
 • Umożliwienie wykonania własnoręcznie prezentów.
 • Doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem.

Dziecko – przewidywane osiągnięcia:

 • zna członków swojej rodziny; bawi się podobnie jak dawniej; rozpoznaje czynności, które wykonują babcia i dziadek
 • melodyjnie śpiewa piosenkę; uczy się słów i melodii piosenki; rytmicznie klaszcze piosenkę
  o babci
 • samodzielnie wykonuje prezent dla babci; ćwiczy rękę i precyzyjne rysowanie
 • doskonali swoją spostrzegawczość; trafnie ocenia długość; liczy, przelicza liczebność, podaje wynik
 • uważnie słucha wiersza, doszukuje się podobieństw swoich krewnych do postaci z wiersza; łączy czynność ze skutkiem; wypowiada się na bliskie mi tematy
 • podziwia dziewiarskie rękodzieła; bada dotykiem włóczki i tkaniny; poznaje materiał o różnej fakturze
 • potrafi nakryć stół do śniadania
 • uroczyście świętuje Dzień Babci i Dziadka; okazuje miłość i szacunek dla dziadków.

 

Co marzenie, to marzenia, wnet się życie nasze zmienia

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Wyrażanie własnych myśli i życzeń.
 • Dostrzeganie związków przyczynowo - skutkowych.
 • Dostrzeganie potrzeb, marzeń innych ludzi.

Dziecko – przewidywane osiągnięcia:

 • bawi się z innymi dziećmi; wymyśla nowe słowa użyteczne w zabawie;
 • rytmicznie wypowiada tekst rymowanki; korzysta z oryginalnych liczmanów
 • uczy się słów i melodii piosenki; uważnie słucha piosenki; melodyjnie śpiewa piosenkę; rytmicznie klaszcze i tupie
 • aktywnie uczestniczy w rozmowie; ćwiczy narządy artykulacyjne; ćwiczy wymowę
 • wymyśla kroki do własnego tańca; porusza się według instrukcji; doskonali sprawność ruchową;
 • uważnie słucha utworu literackiego; odzwierciedla ruchem treść opowiadania;
 • wykonuje prace plastyczne według własnego pomysłu; formuje z plasteliny ulubione zwierzątko;
 • poznaje mapę świata, globus; wie, gdzie znajdują się ciekawe miejsca do zwiedzania
 • wskazuje odpowiednie dla danego klimatu sposoby podróżowania; naśladuje podróż balonem
 • ogląda obrazki ze zwierzętami, wymienia ich nazwy ; wie, co jedzą zwierzęta; ruchem naśladuje zwierzęta domowe; opowiada o swoich marzeniach.