PLAN PRACY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE    2017/2018

Problem priorytetowy: Złe samopoczucie ucznia w szkole wynikające z nieumiejętności radzenia sobie w trudnych i stresowych sytuacjach.

Cel: Zachęcić dzieci, rodziców oraz pracowników szkoły do poznawania i wdrażania sposobów radzenia sobie ze stresem i poprawiających samopoczucie.

Zadanie

Kryterium sukcesu

Metody realizacji, termin realizacji

Wykonawcy/

osoby odpowiedzialne

Środki/

zasoby

Monitorowanie

(termin, osoba)

Sposób sprawdzenia wykonania zadania

 

Co wskaże?

Jak sprawdzimy?

Tworzenie w szkole przyjaznej atmosfery i poprawa estetyki otoczenia.

W akcji weźmie udział 80% uczniów, 20% rodziców oraz 80%nauczycieli.

Październik- luty

D. Maćkowiak wychowawcy klas, samorząd uczniowski

artykuły papiernicze rośliny doniczkowe

Szkolny zespół promocji zdrowia

Konkurs na wykonanie gazetek klasowych z humorem "Śmiech to zdrowie"(ilość i jakość wykonanych gazetek, zaangażowanie uczniów),

Zazielenianie sal – kwiatki doniczkowe, wystrój świąteczny sal

Fotorelacja na stronie internetowej szkoły

Wdrożenie projektu Indywidualni.pl - wskazującego odpowiedzi na pytania: Jak szybciej i efektywniej się uczyć? Jak efektywniej nauczać? Pomagającego poznać swoje mocne i słabe strony

Wykonanie testu przez co najmniej 75% uczniów kl.4-7 i 80% nauczycieli

 

Wrzesień- październik

Wychowawcy, informatyk

Projekt edukacyjny

Wychowawcy, Dyrektor

profile uczniów

w e-dzienniku

 

Wykorzystanie danych profilowych klasy podczas lekcji

 

Projekt szkolny "Tydzień

Życzliwości"

 

Zaangażowanie uczniów podczas warsztatów, udział w konkursie na najbardziej życzliwą osobę.

 

Zajęcia warsztatowe, podczas lekcji wychowawczych –  semestr I

 

L.Tórz

J.Myślińska

wychowawcy

 

Materiały papiernicze

 

D.Maćkowiak,

 

 

Liczba uczniów biorących udział w projekcie oraz konkursie, jakość i ilość prac uczniowskich

 

Zdjęcia i informacje na szkolnej stronie internetowej, wywiady z uczniami

Zorganizowanie warsztatów dla uczniów klas IV- VII na temat radzenia sobie ze stresem

Większa świadomość dzieci i młodzieży na temat stresu, lepsze samopoczucie uczniów.

Warsztaty dla uczniów

Marzec  -kwiecień

Psycholog, pedagog

K.Szubielski

G.Kośmicka

Materiały własne

 

 

D. Maćkowiak

 

Prezentacje multimedialne na temat stresu wykonane przez uczniów

Wywiad z nauczycielami i uczniami, obserwacja

Zorganizowanie warsztatów  dla klas I- III na temat radzenia sobie z niepowodzeniem

Prace plastyczne odzwierciedleniem  zrozumienia tematu

Warsztaty plastyczne, grudzień -styczeń

J.Myślińska

l. Tórz

Materiały plastyczne, papiernicze

 

Joanna Myślińska

L.Tórz

Wystawa prac

Wywiad z nauczycielami, wywiad z dziećmi

Zorganizowanie spotkania

 dla rodziców oraz  szkolenia dla nauczycieli

"Stres  i jego wpływ na nasze samopoczucie”

Co najmniej 75% rodziców oraz nauczycieli pozytywnie oceni przekazane treści

styczeń

K.Szubielski,

G.Kośmicka

Prezentacja multimedialna, ulotki i materiały edukacyjne

 

Krzysztof Szubielski

Ilość osób uczestniczących w spotkaniu

oraz wyniki ankiet

Ankiety, wywiad

Zorganizowanie zajęć tanecznych i/lub sportowych podczas długich przerw (antystresowa terapia muzyczno-taneczna) dla uczniów i pracowników szkoły

Co najmniej 10% uczniów kl.4-7 oraz co najmniej 10% pracowników uczestniczy w zajęciach

listopad - luty

oraz kwiecien - maj

G.Kośmicka

D.Maćkowiak

Uczniowski Zespół Promocji Zdrowia,

nauczyciele wf

Sprzęt muzyczny

G.Kośmicka

D.Maćkowiak

Uczniowski Zespół Promocji Zdrowia

Ilość uczestników, zaangażowanie

Wywiad, obserwacja

maj  - podsumowanie działań i ewaluacja, wnioski do dalszej pracy

czerwiec - sporządzenie  raportu