Program Szkoła Promująca Zdrowie (SzPZ) realizowany jest w Polsce od 1991 r. Popularyzację idei SzPZ rozpoczęto od trzyletniego projektu pilotażowego (1992-1995) pn.: „Szkoła Promująca Zdrowie", zainicjowanego przez WHO/EURO, realizowanego pod kierunkiem prof. dr hab. Barbary Woynarowskiej.

Projekt ten spowodował oddolne działania  szkół, zgodne ze strategią opracowaną w czternastu  tzw. szkołach projektowych oraz tworzenie sieci szkół promujących zdrowie na różnych poziomach. Pierwszą sieć utworzono w 1992 r. w b. woj. ciechanowskim.

W ramach upowszechniania programu stworzono strukturę wspierającą rozwój sieci SzPZ − utworzono Zespół ds. Promocji Zdrowia w Szkole, powołano Krajowego Koordynatora ds. promocji zdrowia w szkole oraz wojewódzkich koordynatorów.

Aktualnie we wszystkich województwach istnieją sieci Szkół Promujących Zdrowie.

Aktualna liczba szkół promujących zdrowie w Polsce wg województw (stan na grudzień 2015 r.

Lp.

Województwo

Liczba szkół w sieci

1.

Dolnośląskie

212

2.

Kujawsko-pomorskie

56

3.

Lubelskie

267

4.

Lubuskie

139

5.

Łódzkie

338

6.

Małopolskie

383

7.

Mazowieckie

87

8.

Opolskie

77

9.

Podkarpackie

463

10.

Podlaskie

60

11.

Pomorskie

147

12.

Śląskie

365

13.

Świętokrzyskie

92

14.

Warmińsko-mazurskie

120

15.

Wielkopolskie

276

16.

Zachodniopomorskie

156

RAZEM

 

3.238